PVC ها و تپش قلب: بهترین گزینه های شما برای جلوگیری از رنج

چند ماه پیش من دچار PVC های شدید (انقباضات زودرس بطنی - که معمولاً به آن تپش قلب می گویند) و همچنین برخی از علائم آنژین رنج می برم: به…

Continue ReadingPVC ها و تپش قلب: بهترین گزینه های شما برای جلوگیری از رنج